روزها و شب‌های غیبت كبری دروغ‌گویان بسیاری را به خود دیده است....
مقام معظم رهبری : مواظب باشید دردام عنکبوت های دنیادار،دکان دارنیفتید. 
المهدیون : در این مطلب به بررسی کلی تمام أحادیث مورد استناد احمد الحسن ( مدعی یمانی و فرزند امام زمان ) خواهیم پرداخت .
المهدیون : بررسی احادیث مورد استناد جریان یمانی ( أنّ منّا بعد القائم (عج) اثنا عشر مهدیّاً من ولد الحسین )
المهدیون : بررسی حدیث یا أبا حمزة إنّ منّا بعد القائم أحد عشر مهدیّاً من ولد الحسین ( مورد استناد سید احمد الحسن )
المهدیون : بررسی حدیث یا أبا حمزة إنّ منّا بعد القائم أحد عشر مهدیّاً من ولد الحسین ( مورد استناد سید احمد الحسن )
المهدیون : حدیث یا علیّ سیکون بعدی اثنا عشر اماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدیّاً از احادیث مورد استناد احمد الحسن می باشد
المهدیون : بررسی حدیث یکون بعد القائم اثنا عشر مهدیّاً ولم یقل : اثنا عشر اماماً ( مورد ادعای احمد الحسن )
صفحه2 از2