استاد شهبازیان : احمد الحسن می گوید تقلید بدعت است و خمس دادن به مراجع حرام است.
صفحه2 از2