دانلود کتاب البرهان الساطع فی الرد علی أحمد الکاطع
دانلود کتاب پرسش ها و پاسخ ها پیرامون احمد اسماعیل گاطع مدعی وصایت و امامت 
الأوهام و الأحلام دلیل الأدعیاء
دانلود کتاب : أخطاء ابن گاطع فی مقامات الأنبیاء و اهل البیت (ع) و الفقه
أخطاء إبن گاطع فی القرآن  و التفسیر و النحو 
بررسی حدیث دوات و قلم نوشته فاضل ارجمند سعید داوودی 
علم رجال و شبهات مخالفین ، نویسنده اکبر بیرامی
 نص خالد در ابطال مدعی معاند ( احمد الحسن بصری ) نویسنده : اکبر بیرامی
فلسفه حکومت عدل جهانی نویسنده علی اصغر رضوانی 1341 
راه و بيراهه اثر : حجت الاسلام والمسلمين آيتي در نقد مدعي يماني منتسب به احمد الحسن 
صفحه1 از3