المهدیون : در تاریخ 28 دیماه 1386 نیروهای امنیتی شهر ناصریه در سیصد و پنجاه کیلومتری جنوب بغداد، با گروهی موسوم به انصار المهدی که پرچم های زرد رنگی به دست داشتند در منطقه صالحیه این شهر به شدت درگیر شدند.
صفحه2 از2