یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 13:56

برائت از احمد [ الحسن ] بصری توسط بزرگان طائفه اش

رد نسب نامه ادعایی احمد بصری توسط بزرگان طائفه اش در بصره

از تصویر زیر چند مطلب قابل فهم است

           این نامه به امضاء عموی احمد بصری رسیده است که نشان برائت طائفه سلمی از احمد بصری و کذاب بودن اوست

           این نامه نشان میدهد احمد بصری منتسب به طائفه سلمی است که در آن سادات وجود ندارد

           این نامه خود مهره باطلی بر نسب ادعایی توسط احمد بصری است.

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید