شنبه, 08 اسفند 1394 ساعت 08:12

نقاط مشترک در مسأله مهدویت و ظهور امام مهدی (عج) چیست ؟

نقاط مشترک در مسأله مهدویت و ظهور امام مهدی (عج) چیست ؟

پیروان مذاهب مختلف اسلامی با همه اختلاف هایی که در زمینه های دیگر اعتقادی با یکدیگر دارند، در این مسئله متحدند که آینده بشریت و امّت بزرگ اسلامی، سرانجام به حکومت جهانی مهدی موعود منتهی خواهد شد. آنان با وجود این که در کلیات مسئله مهدویت با هم مشترکند، در جزئیات این مسئله میانشان اختلاف نظر وجود دارد. این قضیه به مذاهب گوناگون محدود نشده، بلکه گاه در میان پیروان یک مذهب نیز این تفاوت ها به چشم می خورد.

دوازده نقطه اشتراک در بحث مهدویت

تنها مذهبی که از این درگیری برکنار مانده و میان پیروان آن در مسایل مهدویت اختلاف چندانی دیده نمی شود، مذهب شیعه دوازده امامی است. در این نوشتار نظر خوانندگان گرامی را به مواردی از مشترکات و تفاوت های مذاهب اسلامی اهل سنت در مسئله مهدویت جلب می کنم.
نقاط اشتراک:

پیروان مذاهب اسلامی در زمینه مهدویت در چند اصل دارای وحدت نظرند:

1 ـ مهدی هم نام پیامبر: نام مهدی همانند نام مبارک پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله) است.

لا تقوم الساعَةُ حتی یلی رَجُل من اهل بیتی یواطی ء اسمه اسمی(1)

قیامت به پا نخواهد شد تا آن که مردی از اهل بیت من فرا رسد که نام او همانند نام من است.

2 ـ مهدی از اهل بیت است: به تصریح احادیث رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) مهدی از اهل بیت آن حضرت است.

لو لم یبق من الدهر الاّ یوم لبعث اللّه رجلاً من اهل بیتی یملأها عدلاً کما ملئت جورا(2)

را از عدل پُر سازد همان گونه که از ظلم پُر شده باشد.

3 ـ مهدی فرزند فاطمه (علیها السلام): «المهدی حق و هو من ولد فاطمه؛(3) مهدی حق است و او از فرزندان فاطمه است».

4 ـ قیام ناگهانی و پیروزی سریع: مقدمات قیام مهدی به سرعت فراهم می شود و پیروزی او سریع خواهد بود.

المهدی منّا اهل البیت، یصلحه اللّه فی لیلة.(4)

مهدی از ما اهل بیت است. خداوند مقدمات قیام و پیروزی او را در مدت کوتاهی فراهم خواهد کرد.

5 ـ فزونی ستم پیش از قیام مهدی: پیش از قیام مهدی، جهان را نابرابری و ستم فرا خواهد گرفت؛

لا تقوم الساعة حتی تمتلی ء الارض ظلما و عدوانا، ثم یخرج رجل من عترتی....(5)

قیامت به پا نمی گردد تا آن که زمین از ستم و تجاوز پر شود. سپس مردی از عترت من قیام می کند...

6 ـ قیام دادگستر: امام مهدی با قیام خود عدالت را در سراسر جهان حاکم خواهد ساخت.

... فیملأ الارض قسطا و عدلاً...؛(6) ... سپس زمین را از عدل و داد پر می سازد.

7 ـ عُمران و آبادانی در عصر حکومت مهدی:

... فیبعث اللّه رجلاً من عترتی من اهل بیتی فیملأ به الارض قسطا... یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض، لاتدع السماء من قطرها شیئا الا صبتّهُ مدرارا و لاتدع الارض من مائها شیئا الا اخرجتهُ، حتی تتمنی الاحیاء الاموات....(7)

زنده شوند....

8 ـ نمونه کامل مردم سالاری دینی: در احادیث رسول خدا آمده است که مهدی در حکومت خود رضایت خاطر مردم را جلب می کند؛ به گونه ای که نه تنها ساکنان زمین، بلکه اهل آسمان نیز از حکومت او رضایت خواهند داشت؛ «... یرضی بخلافته اهل السماء و اهل الارض...».(8)

9 ـ فزونی نعمت:

«یخرج رجل من امتی یعمل بسنتی، ینزل اللّه له البرکة من السماء، و تخرج له الارض برکتها....(9)

می فرستد و زمین برکات خود را برای او خارج می سازد.

تنعم امتّی فی زمن المهدی نعمة لم ینعموا مثلها قطّ....(10)

نعمت هایی برخوردار نبوده است.

10 ـ بخشش های بی شمار:

یخرج فی آخر الزمان خلیفة یعطی المال بغیر عدد.(11)

در آخر الزمان خلیفه ای قیام می کند که اموال را بدون آن که بشمارد، می بخشد.

11 ـ مقتدای مسیح:

فرود آمدن مسیح و نماز گذاردن وی پشت سر مهدی (علیه السلام) رخدادی است که مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.

«منّا الذی یصلّی عیسی بن مریم خلفَهُ؛(12) از ماست کسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می گذارد».

12 ـ مکان بیعت:

با مهدی در کنار خانه کعبه، میان رکن و مقام بیعت خواهد شد؛ «یُبایَع المهدی بین الرکن و المقام...».(13)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منابع ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مسند احمد 1/376؛ مسند بزار 1/281؛ سنن ترمذی 4/505، باب 52؛ معجم کبیر طبرانی 10/165؛ تاریخ بغداد، خطیب 4/388؛ الحاوی للفتاوی 2/59؛ غیبة الطوسی ص 113؛ کشف الغمة 3/228؛ بحار 51/75.

2. مسند احمد 1/99؛ مسند بزار 1/104؛ جامع الاصول، ابن اثیر 11/49؛ سنن ابی داود 4/107؛ دارالمنثور 6/58؛ مستدرک حاکم 4/557؛ تاریخ بخاری 3/346؛ مجمع البیان 7/67.

3. تاریخ بخاری 3/346؛ سنن ابی داود، کتاب المهدی، 4/107؛ سنن ابن ماجه 2/1368؛ معجم کبیر طبرانی 23/267؛ مستدرک حاکم 4/557؛ الصواعق المحرقه ص 163؛ غیبت طوسی ص 114؛ مجمع البیان 7/67.

4. مسند احمد 1/84؛ تاریخ بخاری 1/317؛ سنن ابن ماجه 2/1367؛ مسند ابو یعلی 1/359؛ کمال الدین 1/152؛ دلائل الامامه، طبری 247؛ کشف الغمة، اربَلی 3/267.

5. مسند احمد 3/36؛ مسند ابویعلی 2/274؛ مستدرک حاکم 4/557؛ دلائل الامامه ص 249، منتخب الاثر ص 148؛ کشف الغمه 3/258.

6. مسند احمد 3/28؛ مستدرک حاکم 4/558؛ کشف الغمه 3/258؛ بشارة المصطفی ص 250.

7. مصنف عبدالرزاق 11/371؛ مستدرک حاکم 4/465؛ شرح مقاصد 1/307؛ الحاوی للفتاوی 2/65؛ اثبات الهداه 3/608؛ بحار 51/104؛ مجمع الزوائد 7/317.

8. ذخائر العقبی ص 134، لسان المیزان 5/23، جامع الصغیر سیوطی 2/672، الصواعق المحرقه ص 164؛ فیض القدیر: مناوی 6/279، نورالابصار ص 187، کشف الغمه 3/259.

9. مجمع الزوائد 7/317؛ الحاوی للفتاوی 2/62؛ البرهان، متقی هندی ص 164؛ کشف الغمه 3/262؛ اثبات الهداة 3/595؛ بحار 51/82؛ القول المختصر ص 5.

10. همان.

11. مسند احمد 3، 5 ،38 ، 48، 49، 60، 98، 317، 333؛ صحیح مسلم 4/2234؛ و 2235؛ مسند ابو یعلی 2/421؛ مستدرک حاکم 4/454؛ دلائل النبوة بیهقی 6/330؛ امالی طوسی 2/126، کشف الغمه 3/272؛ اثبات الهداة 3/518؛ بحار 28/18.

12. الحاوی للفتاوی، سیوطی 2/65؛ جامع الصغیر 2/546؛ کنزالعمال 14/264؛ ینابیع الموده ص 187؛ فیض القدیر 6/17؛ کشف الغمة 3/264؛ اثبات الهداة 3/596؛ بحار 51/84.

13. القول المختصر، ابن حجر ص 19؛ مسند ابی داود طیالسی، ص 312، 313؛ مستدرک حاکم 4/452؛ مسند احمد 6/316؛ سنن ابی داود 4/107؛ مجمع الزوائد 7/314؛ دارالمنثور 5/251؛ عون المعیود 1130، ص 375؛ کشف الغمه 3/269؛ غیبت طوسی ص 274.

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید