أخطاء إبن گاطع فی القرآن  و التفسیر و النحو 

منتشرشده در کتابخانه

 

تناقض در خواب پیروان احمد بصری موضوع این فایل صوتی می باشد که توضیح آن در ادامه مطلب می آید . 

منتشرشده در گالری صدا