جناب ناظم العقیلی که به اصطلاح از وزنه های لجنه علمی مکتب نجف محسوب می شود در یکی از اظهارات نابخردانه ، پای خود را جای پای وهابیت گذاشته و در رد علم به لغات بح