فیلم مباهله دکتر علی غریفی بازگشته از جریان مدعی یمانی با احمد [ الحسن ] بصری به صورت زنده

منتشرشده در گالری فیلم

اگر کسی از گذشته وحال جریان یمانی خبر داشته باشد ، با سیلی از اشکالات شرعی ، عرفی وعقلی ونیز تناقضات آشکار و ابهامات زیاد مواجه می شود . در این نوشتار به گوشه ای از آنها اشاره می گردد .

منتشرشده در دست نوشته